Підписатися на RSS

Сільвестров Антон Миколайович

/Files/images/golovna/kafedri/komp_ekologo_ekonom_monitoring/SilverstovAM.png Кафедра комп’ютерних наук

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: 47 років

Біографія

Народився 6 січня 1942 року в м. Полтава. Закінчив сім класів середньої школи № 25 міста Полтави. У 1956 році вступив у Полтавський будівельний технікум. По закінченню технікуму в 1960 році працював на будівництві м. Владивосток. З 1961 по 1963 роки – служба в армії. В 1964 році вступив до Севастопольського приладобудівельного інституту, а в 1965 році перевівся в Київський політехнічний інститут, після закінчення якого в 1969 році почав працювати на кафедрі технічної кібернетики.

Виконуючи науково-дослідну роботу по замовленню авіаційних і ракетних підприємств, захистив у 1973 році кандидатську, у 1984 році докторську дисертації за спеціальністю 05.13.01 – Технічна кібернетика і теорія інформації.

З 1969 року до сьогодення працював в НТУУ «КПІ» на посадах інженера, аспіранта, старшого наукового спеціаліста, доцента, професора кафедри технічної кібернетики, завідувача кафедри загальної електротехніки, професора кафедри теоретичної електротехніки.

Викладає дисципліни

Галузь наукових інтересів

1. Теоретичні і прикладні аспекти теорії ідентифікації об’єктів різної природи

2. Адаптивні системи автоматичного керування динамічними об’єктами в умовах не стаціонарності і апріорної невизначеності їхніх характеристик

3. Удосконалення теорії і практичних аспектів електротехніки з позицій системного підходу

4. Дослідження і пояснення складних електродинамічних процесів у пристроях Губера, Мільроя та ін.

Автор більше 200 друкованих праць, у тому числі у фахових виданнях, 2 підручників із грифом МОН України (у співавторстві), більше 10 патентів України.

Перелік основних наукових праць

1. Адаптивні системи ідентифікації / під ред. В. І. Костюка. – К.: Техніка, 1975. – 288 с.

2. Сильвестров А.Н., Панченко О.М. Многократно адаптивные системы идентификации. – К.: Техніка, 1983. – 150 с.

3. Сильвестров А.Н., Чинаев П.И. Идентификация и автоматизация динамических систем. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 200 с.

4. Сильвестров А.Н., Синеглазов В.М. Целеориентирующиеся системы идентификации. – К.: УМКВО, 1989. – 93 с.

5. Киричков В.Н., Сильвестров А.Н. Построение адаптивных моделей динамических объектов по данным эксперимента. – К.: Вища школа, 1985. – 70 с.

6. Сільвестров А.М. Електротехніка у зварювальному виробництві. – К.: НМКВО, 1991. – 140 с.

7. Метод текущего контроля гранулометрического состава продукта аппаратов с псевдоожиженным слоем / Я. Н. Корниенко, Н. В. Подмогильный, А. Н. Сильвестров, Р. Ф. Хотячук // Пробл. упр. и информатики. – 1999. - № 6. – С. 123-134.

8. Системотехніка електронних та вимірювальних пристроїв / В. О. Бойкова, Н. І. Поворознюк; ред.: А. М. Сільвестров. – К.: Корнійчук, 2000. – 114 c.

9. Применение метода предельных оценок для определения аэродинамических параметров летательных аппаратов / М. В. Миронович, А. Н. Сильвестров, А. А. Стенин // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. – 2000. - № 1-2. – С. 276-282.

10. Интеллектуализация моделирования гибких производственных систем / Д. А. Дубина, А. Н. Сильвестров, Л. С. Ямпольский // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. – 2000. – Вип. 3. – С. 42-60.

11. Оценивание параметров линейной части нелинейных динамических объектов / В. Н. Резниченко, А. Н. Сильвестров, Л. Ю. Спинул, О. В. Стеценко // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. – 2002. – Вип. 4. – С. 133-138.

12. Энерго-экологические аспекты управления КЛА / А. А. Стенин, В. Н. Резниченко, А. Н. Сильвестров, П. И. Бидюк // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. – 2002. – Вип. 4. – С. 144-148.

13. Сильвестров А.Н., Корниенко Я.Н., Подмогильний Н.В. Управление качеством гранулирования минеральных удобрений. – К.: Такі справи, 2002. – 196 с.

14. Лисенко А.И., Сильвестров А.Н., Стенин А.А., Прокофьев В.П., Уруский О.С. Применение наукоемких технологий двойного назначения для экологически безопасного энергоресурсосберегающего управления качеством продукции народнохозяйственного значения. – К.: «Такі справи», 2002. – 200 с.

15. Щерба А.А., Петренко В.В., Сільвестров А.М., Спінул Л.Ю. Застосування методів теорії ідентифікації для отримання аналітичних залежностей при дослідженні і проектуванні складних електричних систем / У зб. тез МНТК „Приборостроение - 2004”. – Вінниця, 2004. – С. 289-295.

16. Сільвестров А.М. та ін. Оптимізація режимів активної ідентифікації динамічних об’єктів / У зб. „Адаптивні САУ”. - №8(28). – 2005. – Дніпропетровськ. – С. 116-123.

17. Щерба А.А., Петренко В.В., Сільвестров А.М., Спінул Л.Ю. Застосування методів теорії ідентифікації для отримання аналітичних залежностей при дослідженні і проектуванні складних електричних систем. У зб. тез МНТК „Приборостроение - 2004”. – Вінниця, 2004. – С. 289-295.

18. Сільвестров А.М. та ін. Оптимізація режимів активної ідентифікації динамічних об’єктів / У зб. „Адаптивні САУ”. - №8(28). – 2005. – Дніпропетровськ. – С. 116-123.

19. Сильвестров А.Н., Синеглазов В.М., Мирунко В.Н. Идентификация статических и динамических характеристик реальных объектов / У зб. „Електроніка та системи управління”. – 2005. - №4. – К.: НАУ. – С. 80-87.

20. Сильвестров А.Н., Кошевой Н.Д. Две стратегии идентификации реальных объектов / У зб. «Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии». - №35. – 2007. – Х.: «ХАИ». – С. 81-85.

21. Патент 30530 Україна МПК 05В 13/60. Спосіб визначення гладкої статичної нелінійності з динаміки об’єкта контролю / А. М. Сільвестров, П. М. Лисиця, П. М. Галай: заявник і утримувач Полтавський технічний університет ім. Ю. Кондратюка. – №U200713 заявки 29.11.2007; опубл. 25.02.2008 р.

22. Общность и различие сигнальной и параметрической идентификации / А. Н. Сильвестров // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. – 2007.

23. Сільвестров А.М. Єдність і розбіжність сигнальної та параметричної ідентифікації реальних об’єктів / У зб. „Наукові вісті НТУУ „КПІ”. - №5. – 2007. – С. 77-83.

24. Сильвестров А.Н., Пиксотов В.В. Идентификация нелинейных моделей Гомерштейна / Вес. НАУ « Електроника и системы управления». - №2 (20). – 2009. – К.: НАУ. – С. 110-120.

25. Две стратегии идентификации реальных объектов / А. Н. Сильвестров, В. М. Синеглазов, Л. Ю. Спинул // Електроніка та системи упр. – 2008. - № 1. – С. 129-136.

26. Патент на корисну модель №30530 «Спосіб визначення гладкої статичної нелінійності з динаміки об'єкта контролю». Автори: Сільвестров А.М., Лисиця П.М., Галай П.М. 25.02.2008.

27. Сільвестров А.М., Галай В.М., Зеленський К.Х. Теорія оптимальних систем автоматичного керування технологічними процесами : Навч. посібник. – Полтава: ПНТУ, 2009. – 153 с. (гриф МОН).

28. Комплексирование методов и моделей для оценивания запаса устойчивости / В. М. Синеглазов, А. Н. Сильвестров, Л. Ю. Спинул, Д. К. Зименков // Електроніка та системи упр. – 2010. - № 1. – С. 93-98.

29. Патент на винахід № 93271 від 25.01.2011 р. Електродвигун на ефекті Губера / А. М. Сільвестров, Д. К. Зіменков, Г. Вороний.

30. Патент №U2012 10079/2620, 22.08.2012 р. Спосіб вимірювання лінеаризованої відносно базового режиму моделі / А. М. Сільвестров, О. М. Скринник, М. М. Гонтар.

31. Сильвестров А.Н., Самсонов В.В. О некоторых методах идентификации нелинейных объектов / Journal of Qafqaz Universiti. Mathematics and Computer Science. - №32. – 2012. – С. 12-23.

32. Silvestrov A.N. Evolution of Aerodynamic Coefficients of Long-time Movement of Aircraft / In 2-nd International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control, October 9-12, 2012, Kyiv, Ukraine. – PP. 76-78.

33. Сільвестров А.М. Нариси з теорії ідентифікації :Монографія. – К.: НУХТ, 2012. – 222 с.

34. Сильвестров А.Н. Несмещённое оценивание параметров модели при наличии шумов во входных и выходных сигналах / МНТК «Автоматика-2013». – Николаев, 2013. – С. 125 – 126.

35. Патент на корисну модель; № 78541 дата 25.03.2013. Корисна модель «Спосіб вимірювання параметрів лінеаризованної моделі відносно базового режиму моделі нелінійної динаміки електротехнічних об’єктів»/ А. М. Сільвестров.

36. Сільвестров А.М., Бойко В.С., Скринник О.М. Підвищення енергетичної ефективності електрогідравлічної системи / Техн. електродинаміка. – 2013. - №2. – С. 85-90.

37. Сільвестров А.М. Дослідження ефекту Губера / Тези І МНТ – Інтернет-конференції «Автоматизація управління та інтелектуальні системи». – Полтава, 2013.

38. Сільвестров А.М., Скринник О.М. Аналітичний опис кусково-аналітичних залежностей (ВАК) / Збірник «Адаптивні САУ». - №3 (24). – 2014. – К.: НТУУ «КПІ». – С.40-48.

39. Сільвестров А.М., Синєглазов В.М. Теорія ідентифікації : Підручник. – К.: НАУ, 2014. 500 с. (гриф МОН)

40. Сільвестров А.М., Онушко В.В. Дослідження та вдосконалення ефекту Губера (ВАК) / Збірник «Системи управління, навігації та зв’язку». - №2 (26). – 2014. – Полтава. – С. 95-100.

41. Сільвестров А.М., Божко К., Скрынник А. Применение метода аналитического описания кусочно-аналитических зависимостей (Scopus) / Българско списание за инженерно проектиране, брой 23, июль 2014. – С. 33-40.

Бібліографія наукових праць

вітчизняних фахових

2014

1. Аналітичний опис кусково-аналітичних залежностей / Збірник «Адаптивні САУ». – К.: НТУУ «КПІ». - №3 (24). – 2014. – С. 40-48.

2. Дослідження та вдосконалення ефекту Губера / (ВАК) Збірник «Системи управління, навігації та зв’язку». - №2 (26). – 2014. – Полтава. – С. 95-100.

3. Сільвестров А.М., Скринник О.М. Аналітичний опис кусково-аналітичних залежностей (ВАК) / Збірник «Адаптивні САУ». - №3 (24). – 2014. – К.: НТУУ «КПІ». – С.40-48.

4. Сільвестров А.М., Спінул Л.Ю., Скринник О.М. Структурно-параметрична ідентифікація статичної нелінійності динамічного об’єкта / Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. - № 1(24). – 2014. – К.: НТУУ “КПІ”.

5. Сільвестров А.М., Спінул Л.Ю., Сринник О.М., Уманська К.В. Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2014. - №1(35). – Суми. – С. 16-20.

6. Сільвестров А.М., Скринник О.М. Аналітичний опис кусково-аналітичних залежностей / Збірник «Адаптивні САУ». - №3 (24). – 2014. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 40-48.

7. Сільвестров А.М., Онушко В.В. Дослідження та вдосконалення ефекту Губера / Збірник «Системи управління, навігації та зв’язку». - №2 (26). – 2014. – Полтава. – С. 95-100.

2013

1. Сільвестров А.М., Скринник О.М., Уманська К.В. Ідентифікація закономірності у вібраціях об’єкта для діагностики та прогнозування стану. – Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2013. - № 36(1009). – С. 478-490.

2. Сільвестров А.М., Скринник О.М., Кривобока Г.І. Застосування теорії фільтрів для аналітичного опису логіко-аналітичних залежностей. – 2013. - № 2. – Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – С. 64–69.

3. Виявлення закономірності у вібраціях об’єкта для діагностики та прогнозування його стану.

2012

1. Сільвестров А.М., Спінул Л.Ю., Скринник О.М. Побудова математичних моделей складних нелінійних залежностей «вхід-вихід» об’єктів автоматизації / Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – Вип. 25.

2. Сільвестров А.М., Скринник О.М., Уманська К.В. Метод точної лінеалізації експериментально виміряних нелінійних залежностей / Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – Вип. 25.

2011

1. Сільвестров А.М. Ідентифікація нелінійної складової динамічної моделі / Проблеми транспорту : збірник наук. праць. – Вип. 8. – К.: НТУ, 2011. – С. 187-196.

2010

1. Побудова структури ієрархічних систем діагностики

2. Алгоритм ідентифікації зони нечутливості нелінійних систем

3. Ідентифікація нелінійностей електрогідроприводів шляхом імітаційного моделювання

4. Множина структур моделей електрогідравлічного приводу

5. Підвищення точності сціпок параметрів ідентифікації

міжнародних в Україні

2014

1. Сільвестров А.М., Онушко В.В. Дослідження та вдосконалення ефекту Губера. Тези доп. ІІ МНТК, Київ, 12-13.04.2014. – С. 76.

2013

1. Сільвестров А.М. Застосування методів теорії ідентифікації для отримання аналітичної залежності при дослідженні екологічних процесів / Праці 65-ої НТК ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Том 1. – С. 12-13.

2. Сільвестров А.М. Сигнальний і параметричний підхід до ідентифікації об’єктів / Праці 65-ої НТК ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Том 1. – С. 37-38.

3. Несмещённое оценивание параметров модели при наличии шумов во входных и выходных сигналах / Збірник МНТК «Автоматика-2013». – Миколаїв, 2013.

4. Сільвестров А.М. Класифікація систем ідентифікації / LXIX наукова конфер. проф.-викл. складу, асп., студ. та співр. відокремл. структ. підрозд. університету. – К.:НТУ, 2013. – С. 381.

5. Сільвестров А.М. Ідентифікація закономірності у вібраціях редуктора для діагностики та прогнозування стану / А. М. Сільвестров, О. М. Скринник, В. О. Николенко / Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики : Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: Політехніка, 2013. – С. 583-586.

6. Сільвестров А.М. Аналітичний опис кусково-аналітичних вольт-амперних характеристик транзистора / А. М. Сільвестров, О. М. Скринник, В. М. Маркова / Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики : Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – К.: Політехніка, 2013. – С. 580-583.

7. Сільвестров А.М. Дослідження ефекту Губера / Тези І МНТ – Інтернет-конференції «Автоматизація управління та інтелектуальні системи», Полтава, 2013.

8. Сільвестров А.М., Самсонов В.В., Кривобока Г.И. Несмещенное оценивание параметров модели при наличии шумов в измерениях входных и выходных сигналов. Автоматика / Automatic – 2013, Матеріали ЧЧ Міжнароної конференції з автоматичного управління, 2013. – Миколаїв, 2013. – С. 125 –126.

2012

1. Сільвестров А.М., Уманська К.В., Мартиненко Я.М. Високоточна стабілізація режимів роботи машин постійного струму. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – К.: «Політехніка», 2012. – 622 с.

2. Сільвестров А.М., Скринник О.М., Куріньовський О.В. Застосування теорії електричних фільтрів для аналітичного опису кусково-аналітичних ВАХ нелінійних елементів. Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – К.: «Політехніка», 2012. – 619 с.

3. Сільвестров А.М. О некоторых методах идентификации нелинейных объектов / Journal of Qafqaz Universiti. Mathematics and Computer Science, 2012.

інших

1. Сільвестров А.М., Самсонов В.В. Ідентифікація нелінійної складової динамічної моделі / Проблеми транспорту : збірник наук. праць. - №9. – К.: Видавництво НТУ, 2012. – С. 278-279.

2. Сільвестров А.М., Самсонов В.В. Про сигнальну і параметричну ідентичність в задачах ідентифікації. В пр. ЧІЧ МНТК з автоматичного управління, 26-28.09.2012 р., Київ. – С. 489-490.

що входять до науково-метричних БД

2015

1. Прикладна теорія ідентифікації : навчальний посібник. – К.: НУХТ, 2015. – 200 с.

2014

1. Применение метода аналитического описания кусочно-аналитических зависимостей. – Българско списание за инженерно проектиране, брой 23, июль 2014. – С. 33-40.

2. Теорія ідентифікації : підручник. – К.: НАУ, 2014. – 500 с. (гриф МОН)

2013

1. Бойко В.С., Сільвестров А.М., Скринник О.М. Підвищення енергетичної ефективності електрогідравлічної системи. – Техн. електродинаміка. – 2013. - №2. – С. 85-90.

закордонних

2014

1. Применение метода аналитического описания кусочно-аналитических зависимостей. – Българско списание за инженерно проектиране, брой 23, июль 2014. – С. 33-40.

2012

1. Evolution of Aerodynamic Coefficients of Long-time Movement of Aircraft. In 2-nd International Conference «Methods and Systems of Navigation and Motion Control», October, 9-12, 2012, Kyiv, Ukraine. – PP. 76-78.

підручників з грифом МОН України

2014

1. Синєглазов В.М., Сільвестров А.М. Теорія ідентифікації : підручник. – К.: НАУ, 2014. – 500 с.

Кiлькiсть переглядiв: 318

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.