Підписатися на RSS

Майданюк Іван Вікторович

/Files/images/Maydanyuk.png Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Досвід роботи: 12 років

Біографія

Народився 8 травня 1984 року.

Відомості про освіту та підвищення наукової кваліфікації

30.06.2007 р. закінчив НТУУ «КПІ» з відзнакою та отримав ОКР магістра.

З 2008 р. по 2011 р. навчався в аспірантурі НТУУ «КПІ».

22.12.2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему: "Методи і засоби підтримки статистичних експериментів з GL-моделями при розрахунку показників надійності відмовостійких багатопроцесорних систем”.

Викладає дисципліни:

1. Архітектура комп'ютерів
2. Основи моделювання

Сфера наукових інтересів

Проблеми підвищення надійності в багатопроцесорних комп’ютерних системах.

Перелік науково-методичних праць

Назва Видавництво, журнал (назва, номер, рік) К-сть ст-к Співавтори
1. Об оценке числа внутренних рёбер при преобразовании GL-моделей. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Тези доповідей– 2004. – №4,5.– С. 82. 1 РоманкевичО.М., ІвановВ.В., ПерерваІ.А.
2. О некоторых особенностях построения и преобразования GL‑моделей. Современные информационные и электронные технологии: труды 8–й междунар. науч.‑прак. конф., 21-25 мая 2007 г., Одеса.– 2007.– С. 172. 1 РоманкевичО.М., РоманкевичВ.О., ФесенюкА.П.
3. Граничные оценки числа рёбер GL-моделей поведения отказоустойчивых многопроцессорных систем в потоке отказов. Электронное моделирование.– 2008.– Т.30, №1.– С.59–70. 12 РоманкевичО.М., РоманкевичВ.О.
4. О граничных оценках числа дополнительных ребер GL‑модели. Інформаційно–керуючі системи на залізничному транспорті.– 2008.– №4(додаток).– С. 26–27. 2 РоманкевичВ.О., ЧернявськаК.М.
5. О точности вероятностных характеристик управляемого по двум параметрам ГПСП. Доповідь на 12-му науковому молодіжному форумі «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В XXI ВЕКЕ», травень 2008, м. Харків. – С. 13. 1 ФесенюкА.П.
6. О сложности преобразования GL-моделей на ранних этапах проектирования отказоустойчивых многопроцессорных систем. Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– Харків: «ХАІ», 2009.– №7.– С.74–77. 4 РоманкевичО.М., ПотаповаК.Р.
7. Об одной оценке числа дополнительных ребер GL-модели. Інформаційно–керуючі системи на залізничному транспорті.– 2009.– №4(додаток).– С. 15–16. 2 ГрольВ.В., РоманкевичВ.О.
8. Методи та засоби оцінки надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем Звіт про науково-дослідну роботу №2007-ф з фінансуванням з державного бюджету України міністерством освіти і науки Украіни (2009 р.) 193 РоманкевичО.М., ГрольВ.В., ТарасенкоВ.П., та ін.
9. Частный случай граничных оценок при построении и преобразовании GL-модели Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– Харків: «ХАІ», 2010.– №6.– С. 236–243. 8 РоманкевичО.М., РоманкевичВ.О.
10. Об одном алгоритме формирования реберных функций GL‑моделей отказоустойчивых многопроцессорных систем Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– Харків: «ХАІ», 2010.– №3.– С. 56–61. 6 РоманкевичО.М., ХаітовВ.О.
11. Генератор рівноважних векторів для проведення статистичних експериментів з GL‑моделями Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Комп’ютерні системі та компоненти. – 2010. – Т.1, № 2. – С. 28–30. 5 РоманкевичВ.О., ФесенюкА.П., ШкираД.С.
12. Об одном свойстве GL‑модели с минимальным числом теряемых ребер Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Комп’ютерні системі та компоненти. – 2010. – Т.1, № 2. – С. 31–34. 4 МорозовК.В., ПотаповаК.Р., ШуригаО.В.
13. Про алгоритм формування розрахунку GL‑моделі поведінки відмовостійких багатопроцесорних систем у потоці відмов Інформаційно‑керуючі системи на залізничному транспорті.– 2010. – №4(додаток).– С. 7–8. 2 ПотаповаК.Р., ЛаднюкС.В.
14. Програмна реалізація прискореного алгоритму формування мінімізованої GL–моделі поведінки ВБС у потоці відмов Прикладна математика та комп’ютинг: 2-га наук.‑практ. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 14–16 квіт. 2010 р.: зб. тез доп.– К.: Просвіта, 2010.– С. 377–380. 4 ХаітовМ.І., ГрольВ.В.
15. Об одном способе моделирования состояний отказоустойчивых многопроцессорных систем Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Тези доповідей.- 2011.- №5.- С. 111. 1 РоманкевичО.М., ЦвякА.О.
16. Структурный метод формирования двоичных псевдослучайных векторов заданного веса Управляющие системы и машины. - 2011. - № 5. - С. 28-33, 58. 7 РоманкевичВ.О.
17. Генератор рівноважних двійкових векторів з перестановкою у двох розрядах Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2011). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”. - 2011. - С. 84-88. 5 Фесенюк А.П., Бахтоваршоєв Г.А.
18. Прогнозування складності GL-моделі небазової ВБС по параметру кількості додаткових ребр Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2011). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”. - 2011. - С. 79-83. 5 Потапова К.Р., Шельпук О.Ю.
19. Аналіз складності базових відмово стійких багатопроцесорних систем Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2011). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”. - 2011. - С. 74-78. 5 Аль Шбуль Рабах, КоренєвО.Ю.
20. Визначення кількісних характеристик керованого джерела двійкових векторів Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2011). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”. - 2011. - С. 168-172. 5 Романкевич О.М., Ладнюк С.В.
21. Методы и средства поддержки статистических экспериментов с GL-моделями при расчете показателей надежности отказоустойчивых многопроцессорных систем Дисертаційна робота на отримання наукового ступеня канд. технічних наук по спеціальності 05.13.05. Захищена – 21.06.2011, затверджена – 22.12.2011. НТУУ «КПІ». 163 РоманкевичВ.О. (наук. керівник)
22. Об одном способе модификации реберных функций GL‑модели Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Тези доповідей. - 2012.- №5. - С. 89. 1 Потапова К.Р., Шурига А.В.
23. Генератор рiвномiрно розподiлених двiйкових векторiв заданої ваги Системний аналіз та інформаційні технології. Матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2012, Київ, 24 квітня 2012 г., К. – 2012. – C.376 1 Потапова К.Р., ЦвякА.О.
24. Алгоритм формування функцій управління для генератора рівновагових двійкових векторів Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2012). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”.-2012.- С.241-244 4 Романкевич О.М., Цвяк А.О.
25. Програма формування функції затримки для генератора рівновагових двійкових векторів з заданою вагою k=3 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48088 від 30.05.2013р. 3 РоманкевичВ.О., Мораведж СейєдМілад, ЦвякА.О.
26. О формировании функций управления для генератора последовательностей двоичных векторов Радіоелектронні і комп‘ютерні системи.-№6, 2014.- С.157-163 7 РоманкевичВ.О., РоманкевичО.М..
79 Об оценке числа внутренних рёбер при преобразовании GL-моделей. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Тези доповідей– 2004. – №4,5.– С. 82. 1 РоманкевичО.М., ІвановВ.В., ПерерваІ.А.
80. О некоторых особенностях построения и преобразования GL‑моделей. Современные информационные и электронные технологии: труды 8–й междунар. науч.‑прак. конф., 21-25 мая 2007 г., Одеса.– 2007.– С. 172. 1 РоманкевичО.М., РоманкевичВ.О., ФесенюкА.П.
81. Граничные оценки числа рёбер GL-моделей поведения отказоустойчивых многопроцессорных систем в потоке отказов. Электронное моделирование.– 2008.– Т.30, №1.– С.59–70. 12 РоманкевичО.М., РоманкевичВ.О.
82. О граничных оценках числа дополнительных ребер GL‑модели. Інформаційно–керуючі системи на залізничному транспорті.– 2008.– №4(додаток).– С. 26–27. 2 РоманкевичВ.О., ЧернявськаК.М.
83. О точности вероятностных характеристик управляемого по двум параметрам ГПСП. Доповідь на 12-му науковому молодіжному форумі «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В XXI ВЕКЕ», травень 2008, м. Харків. – С. 13. 1 ФесенюкА.П.
84. О сложности преобразования GL-моделей на ранних этапах проектирования отказоустойчивых многопроцессорных систем. Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– Харків: «ХАІ», 2009.– №7.– С.74–77. 4 РоманкевичО.М., ПотаповаК.Р.
85. Об одной оценке числа дополнительных ребер GL-модели. Інформаційно–керуючі системи на залізничному транспорті.– 2009.– №4(додаток).– С. 15–16. 2 ГрольВ.В., РоманкевичВ.О.
86. Методи та засоби оцінки надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем Звіт про науково-дослідну роботу №2007-ф з фінансуванням з державного бюджету України міністерством освіти і науки Украіни (2009 р.) 193 РоманкевичО.М., ГрольВ.В., ТарасенкоВ.П., та ін.
87. Частный случай граничных оценок при построении и преобразовании GL-модели Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– Харків: «ХАІ», 2010.– №6.– С. 236–243. 8 РоманкевичО.М., РоманкевичВ.О.
88. Об одном алгоритме формирования реберных функций GL‑моделей отказоустойчивых многопроцессорных систем Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– Харків: «ХАІ», 2010.– №3.– С. 56–61. 6 РоманкевичО.М., ХаітовВ.О.
89. Генератор рівноважних векторів для проведення статистичних експериментів з GL‑моделями Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Комп’ютерні системі та компоненти. – 2010. – Т.1, № 2. – С. 28–30. 5 РоманкевичВ.О., ФесенюкА.П., ШкираД.С.
90. Об одном свойстве GL‑модели с минимальным числом теряемых ребер Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Комп’ютерні системі та компоненти. – 2010. – Т.1, № 2. – С. 31–34. 4 МорозовК.В., ПотаповаК.Р., ШуригаО.В.
91. Про алгоритм формування розрахунку GL‑моделі поведінки відмовостійких багатопроцесорних систем у потоці відмов Інформаційно‑керуючі системи на залізничному транспорті.– 2010. – №4(додаток).– С. 7–8. 2 ПотаповаК.Р., ЛаднюкС.В.
92. Програмна реалізація прискореного алгоритму формування мінімізованої GL–моделі поведінки ВБС у потоці відмов Прикладна математика та комп’ютинг: 2-га наук.‑практ. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 14–16 квіт. 2010 р.: зб. тез доп.– К.: Просвіта, 2010.– С. 377–380. 4 ХаітовМ.І., ГрольВ.В.
93. Об одном способе моделирования состояний отказоустойчивых многопроцессорных систем Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Тези доповідей.- 2011.- №5.- С. 111. 1 РоманкевичО.М., ЦвякА.О.
94. Структурный метод формирования двоичных псевдослучайных векторов заданного веса Управляющие системы и машины. - 2011. - № 5. - С. 28-33, 58. 7 РоманкевичВ.О.
95. Генератор рівноважних двійкових векторів з перестановкою у двох розрядах Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2011). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”.-2011.- С.84-88 5 Фесенюк А.П., Бахтоваршоєв Г.А.
96. Прогнозування складності GL-моделі небазової ВБС по параметру кількості додаткових ребр Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2011). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”.-2011.- С.79-83 5 Потапова К.Р., Шельпук О.Ю.
97. Аналіз складності базових відмово стійких багатопроцесорних систем Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2011). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”.-2011.- С.74-78 5 Аль Шбуль Рабах, КоренєвО.Ю.
98. Визначення кількісних характеристик керованого джерела двійкових векторів Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2011). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”.-2011.- С.168-172 5 Романкевич О.М., Ладнюк С.В.
99. Методы и средства поддержки статистических экспериментов с GL-моделями при расчете показателей надежности отказоустойчивых многопроцессорных систем Дисертаційна робота на отримання наукового ступеня канд. технічних наук по спеціальності 05.13.05. Захищена – 21.06.2011, затверджена – 22.12.2011.НТУУ «КПІ». 163 РоманкевичВ.О. (наук. керівник)
100. Об одном способе модификации реберных функций GL‑модели Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Тези доповідей.- 2012.- №5.- С. 89. 1 Потапова К.Р., Шурига А.В.
101. Генератор рiвномiрно розподiлених двiйкових векторiв заданої ваги Системний аналіз та інформаційні технології. Матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2012, Київ, 24 квітня 2012 г., К. – 2012. – C.376 1 Потапова К.Р., ЦвякА.О.
102. Алгоритм формування функцій управління для генератора рівновагових двійкових векторів Прикладна математика та комп‘ютінг (ПМК-2012). Збірник тез доповідей.- Київ, НТУУ ”КПІ”. - 2012. - С. 241-244. 4 Романкевич О.М., Цвяк А.О.
103. Програма формування функції затримки для генератора рівновагових двійкових векторів з заданою вагою k=3 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 48088 від 30.05.2013 р. 3 РоманкевичВ.О., Мораведж СейєдМілад, ЦвякА.О.
104. О формировании функций управления для генератора последовательностей двоичных векторов Радіоелектронні і комп‘ютерні системи. - №6, 2014. - С.157-163. 7 РоманкевичВ.О., РоманкевичО.М.

Кiлькiсть переглядiв: 158

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.