Підписатися на RSS

Кафедра інформаційних технологій та програмування

ЗАБАРА Станіслав СергійовичЗабара Станіслав СергійовичКафедра інформаційних технологій та програмування створена у 1999 році наказом Президента Університету “Україна”. Кафедра надає освіту з освітнього напряму “Комп`ютерні науки" (спеціальність “Програмне забезпечення автоматизованих систем”) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста і магістра по заочній і денній формах навчання.

Фахівці спеціальності готуються для проектної, науково-дослідної і організаційно-управлінської діяльності в галузі застосування сучасних інформаційних технологій у проектуванні найрізноманітніших об'єктів штучного середовища людини й інформатизації функціонування організацій і установ. Структурна перебудова економіки викликає зростання кількості різних підприємств, які працюють у галузі високих технологій, зокрема, інформаційних технологій в умовах жорсткої конкуренції. В цих умовах використання фахівців із інформаційних технологій є життєвою необхідністю. За останні роки значно покращилися умови для широкого застосування автоматизованих систем, на ринку з’явилися різноманітні по можливостях та вартості програмні системи, і в той же час технічні засоби суттєво подешевшали. Створюються передумови, при яких фахівець із інформаційних технологій проектування користується великим попитом. Важливим фактором є тенденція до територіального розділення проектних і виробничих організацій. Все більшого поширення набуває передача готових програмних продуктів, виконаних у малих колективах, для використання могутніми, добре оснащеними виробничими фірмами. Для цього все частіше використовується мережа Іnternet. При цьому різко зростають вимоги до кваліфікації програмістів, які мають вміти працювати в мережевому середовищі і користуватись інформаційними ресурсами Іnternet.

Визнанням інтересу до спеціальності є поступове збільшення контингенту студентів. Загальний контингент студентів наведено нижче у таблиці. Об'єктивність існуючого плану прийому підтверджується листами-замовленнями і запитами із пропозиціями про направлення на роботу випускників кафедри.

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Забара С.С.

У даний час на кафедрі працює 20 викладачів, з яких біля 50% працюють на постійній основі, а 70% мають вчені звання та наукові ступені. Серед викладачів кафедри 2 професора, доктора технічних наук, 12 доцентів і кандидатів технічних наук.

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється шляхом стажування у провідних вищих навчальних та науково-дослідних установах України, а також за рахунок їхньої участі в роботі науково-методологічних семінарів із вивчення і впровадження новітніх освітніх технологій. Важливою формою підвищення кваліфікації є участь викладачів кафедри в організації і проведенні наукових та науково-практичних конференцій.

Освітня діяльність

Викладачі кафедри забезпечують викладання усіх комп‘ютерних дисциплін, що передбачені освітньо-професійними програмами підготовки та перепідготовки фахівців за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. Кафедрою розроблені робочі програми з усіх нормативних та вибіркових навчальних дисциплін циклу фундаментальної та фахової підготовки, що відповідають державним стандартам. Робочі навчальні програми для підготовки фахівців за заявленою спеціальністю поряд із навчально-тематичним планом і програмним матеріалом містять також тематику семінарів та практикумів, завдання для самостійної роботи, питання до підсумкового контролю знань і список рекомендованої обов’язкової та додаткової літератури. Програми вивчення навчальних дисциплін регулярно переглядаються на засіданнях кафедри, до яких періодично вносяться відповідні зміни і доповнення, що відображають новітні тенденції, котрі відбуваються у розвитку вітчизняної й світової науки і практики.

Для здійснення освітньої діяльності кафедра має приміщення для викладачів, власний методичний кабінет і закріплений за нею комп’ютерні класи з виходом до Інтернет, а також достатню кількість інших технічних засобів, що широко використовуються нею у навчальному процесі. У разі потреби кафедра може використовувати й інші загальноуніверситетські комп’ютерні класи та технічні засоби навчання.

На кафедрі здійснюється наскрізна підготовка студентів у галузі новітніх комп’ютерних технологій та програмування. До циклу фундаментальної та професійно-практичної підготовки входять такі дисципліни, як: "Дискретна математика", "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Технології програмування", "Бази даних та знань", "Системи управління мережевими базами даних", "Основи сучасної теорії управління", "Теорія прийняття рішень", "Моделювання та прогнозування бізнес-процесів" та інші.

Дисципліни комп’ютерної підготовки забезпечуються найсучаснішою технікою.

/Files/images/golovna/image093.jpgСистемне програмне забезпечення включає операційні системи MS-DOS, Windows-2009, Windows XP, Linux Mandrake 8.2, Novell NetWare; браузери (веб-оглядачі) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera; антивірусну програму ESET NOD32, архіватори WinRAR, 7-Zip.

Прикладне програмне забезпечення – офісний пакет Microsoft Office 2003, мови програмування .Net, C#, Borland C++, Basic, Pascal, PHP, Python та інш.; системи автоматизованого перекладу PROMT, Language Master, Pragma 5, Lingvo 12; системи автоматизованого проектування та моделювання електронних схем P-CAD 2004, DipTrace, OrCAD, MathCad 2001, MathLab 6.5, AutoCAD 2004, Electronics Workbench 5.12, MicroCAP, PSPICE; графічні редактори CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; програми перегляду та друку документів Adobe Reader 7.0, DjVuReader, Foxit Reader та інше.

З метою заохочення студентів і слухачів до поглибленого вивчення комп‘ютерних дисциплін кафедра запровадила читання проблемних та проблемно-установчих лекцій провідними вченими м. Києва.

Кафедра постійно працює над удосконаленням системи проведення підсумкового контролю знань з комп‘ютерних дисциплін у формі іспитів та заліків, використовуючи при цьому як традиційну усну (за білетами), так і тестову системи контролю.

Науково-дослідна робота серед майбутніх фахівців здійснюється кафедрою як у навчальний, так і в позанавчальний час та передбачає виконання планових дослідницьких завдань у процесі підготовки і проведення семінарів та практикумів, написання рефератів, курсових та кваліфікаційних робіт, а також через участь у студентських наукових конференціях.

Усі дисципліни зі спеціальності, викладання яких проводить кафедра, забезпечені підручниками, посібниками або конспектами лекцій (у середньому 1 підручник на 3-х студентів) дисципліни, лабораторні роботи забезпечені методичними вказівками.

Більшість навчальних посібників і всі конспекти лекцій та методичні вказівки видані державною мовою.

Здійснюється поточний контроль знань студентів. При цьому результати перевірки знань студентів систематично заслуховуються на засіданні кафедри.

Розробка розкладу занять на семестр здійснюється централізовано директором інституту, при цьому враховуються рекомендації та побажання викладачів. Рівень проведення занять постійно контролюється як збоку завідувача кафедри, так і навчально-методичним відділом.

Аналізуючи результати іспитів та ККР, можна зробити висновок, що успішність має рівень вище середнього.

В результаті аналізу змісту підготовки фахівців, організації навчального процесу та його навчально-методичного забезпечення в цілому можна зробити висновки, що:

  • зміст підготовки фахівців відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики спеціальності 080403 – Програмне забезпечення автоматизованих систем;
  • організація навчального процесу та його забезпечення виконується кафедрою у відповідності до діючих інструктивно-нормативних документів Міносвіти і науки, молоді та спорту України і відповідають державним вимогам за основними показниками.
Кiлькiсть переглядiв: 346

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.